sa'à naà

cedelio= ve’e tù’ùn ñuu ndíó (casa del lenguas de oaxaca)

NDIKIA KUU CEDELIO?

cedelio kúú ve’e tíkuá’a xí’í  chíndeé tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó, ve’e yó’o kúú nuù kávà’à-nà tuti  xí’í táa-na sa’à ndi’i tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó. kúnì ve’e cedelio ñúchí náá ndikòò tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó.

CHUUN CEDELIO

chuun ve’e tù’ùn ñuu ndíó kúú ndindikuán ndikiò’ò tikua’á-a, chindeé-a xi’i ndiva’a-a tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó; chií kúnì-a nduvà’à tù’ùn ñuu ndíó.

NAÀ KÚNÌ CEDELIO

ve’e tù’ùn ñuu ndíó  kúú iin ve’e kúnì tíkuá’a ndi’i tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó, kúnì-a náá ká’àn -na xí’í luu naá kandee nató’ò ká’àn tù’ùn và’à.

 

NAÀ NDÉ’É CEDELIO

ndi’i naà ká’àn tù’ùn ñúchí ndee  ñuu ndíó naá luu nàkúu ini-nà ká’àn iin tù’ùn ñúchí, naá kandà  ini-ra tó’ò íka ñuu tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó.

 

Tu’un Savi (Mixteco) de Yucuquimi de Ocampo

Octavio León Vázquez

Mixteco

sa'à naà

cedelio kúú ve’e tíkuá’a xí’í chíndeé tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó, ve’e yó’o kúú nuù kávà’à-nà tuti xí’í táa-na sa’à ndi’i tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó. kúnì ve’e cedelio ñúchí náá ndikòò tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó.

ka'àn xí'í nà-yuu

  • Camino a la Granja S/N · Paraje Daníbelo · San Jerónimo Tlacochahuaya · Tlacolula · Oaxaca.
  • 044 951 5458248
  • contacto@cedelio.edu.mx

 

ndichi'i mii-on yó'o